Terms and Conditions

Danish
På denne side kan du købe mine stockphotos. Stilen er enkel, motiverne fortrinsvis nordiske, og billederne er taget med udstyr af høj kvalitet. Det er min hensigt, at køb af arkivbilleder fra min hjemmeside skal være nemt og ukompliceret.

Billederne har en fast pris (€ 100 + moms), og har du købt et billede, kan du frit anvende det i forskellige sammenhænge, i forskellige medier og i så mange oplag, det skal være. Jeg håber, du får glæde af billederne.

Forretningsbetingelser:

1) Nærværende handelsbetingelser gælder for alle Fotograf Mette Johnsens stock-photo tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2) Stock-photos solgt af Fotograf Mette Johnsens forbliver Fotograf Mette Johnsens ejendom. Således omfatter et salg alene en udnyttelsesret.

3) Stock-photos købt af Fotograf Mette Johnsen må bruges frit af køber på både web og tryk.

4) Ønskes eneret på et eller flere af Fotograf Mette Johnsens stock-photos, kontaktes Fotograf Mette Johnsen for særskilt aftale om pris.

5) Fotograf Mette Johnsens stock-photos må kun anvendes i lovlige og ikke krænkende sammenhænge.

6) Fotograf Mette Johnsens stock-photos må ikke anvendes i politisk eller religiøs propaganda uden forudgående aftale.

7) Ved redaktionel brug skal kreditering ske med Fotograf Mette Johnsens navn.

8) Ansvaret for anvendelsen af de af Fotograf Mette Johnsen solgte udnyttelsesrettigheder påhviler fuldt og helt køber. Således kan Fotograf Mette Johnsen ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen.

9) Ved redaktionel brug af billeder med personer skal ordet “modelfoto” bringes.

10) Ingen former for digital duplikering af materialet på Mette Johnsen stockphoto er tilladt. Dette gælder dog ikke, hvis billederne skal bruges til designoplæg med muligt køb for øje. I sådanne tilfælde er det også muligt at kontakte mig og få tilsendt billeder i højere opløsning end det, der findes på nettet

11) Fotograf Mette Johnsen stock-photos, som anvendes på internettet, skal publiceres i lav opløsning.

12) Alle priser er eksklusiv moms; betaling er netto kontant.

13) Såfremt betaling sker efter forfaldsdagen, er Fotograf Mette Johnsen berettiget til at beregne renter af udestående saldo fra forfaldsdagen med 2% per påbegyndt måned.

14) Fotograf Mette Johnsen hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte stock-photo.

15) Efter betaling kan billedet downloades.

English

On this site you can buy my stock photos. The style is simple, the motives preferably Nordic, and the photographs are taken with equipment of high quality. It is my intention that buying photographs from my website should be easy and uncomplicated. The photographs have a fixed price (€ 100 + VAT), and when buying a photograph you can freely use it for different purposes, in different medias and in as many printings as you like. I hope you will enjoy the photographs.

Terms:

1) These terms and conditions apply to any offers, sales and deliveries for Photographer Mette Johnsen’s stock-photos, unless otherwise agreed in writing.

2) Stock-photos sold by Photographer Mette Johnsen remain the property of Photographer Mette Johnsen. Thus, a sale purchases only the right to use a photo.

3) Stock-photos purchased from Photographer Mette Johnsen may be freely used by the purchaser both on the internet and printed.

4) If the purchaser wishes to obtain exclusive rights to one or more of Photographer Mette Johnsen’s stock-photos, the purchaser must contact Photographer Mette Johnsen for a price.

5) Photographer Mette Johnsen’s stock-photos may only be used in legal and inoffensive contexts.

6) Stock-photos by Photographer Mette Johnsen may not be used in political or religious propaganda without prior agreement.

7) For editorial use, crediting must happen with Photographer Mette Johnsen’s name.

8) Responsibility for the use of stock-photos acquired from Photographer Mette Johnsen rests entirely with the purchaser. Photographer Mette Johnsen can in no way be held responsible.

9) When stock-photos of models are used in an editorial context, the word ‘model photography’ must in some way be stated in the context of the photograph.

10) No digital duplication from Mette Johnsen stockphoto is permitted. Any use of digital duplication without permission are considered an illegal action.

11) Any of Photographer Mette Johnsen’s stock-photos used on the web will be published in low resolution.

12) All prices are exclusive of VAT. Payments are net cash.

13) If payment is made after the due date, Photographer Mette Johnsen is entitled to charge interest on the outstanding balance from the due date by 2% per month.

14) Photographer Mette Johnsen is not liable for loss of profits or any other indirect loss arising from the agreement, including indirect losses arising as a result of delays or defects in the sold stock-photo.

15) After payment, the stock-photo can be downloaded.

16) There is no right of withdrawal of downloaded stock-photos.
Powered by PhotoDeck